فیزیک دوم نکات تکمیلی حرکت

حجم فایل : 487.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا فیزیک سال دوم دبیرستان
نکات تکمیلی حرکت مسئله از حرکت یکنواخت یک اتوبوس با طول 12 متر با سرعت 10 متر بر ثانیه از روی پلی به طول 18 متر عبور می کند. عبور اتوبوس از روی پل چند ثانیه طول می کشد؟
مسائل حرکت دو متحرک موتورسواری با سرعت ثابت 20 متر بر ثانیه از فاصله 120 متری یک کامیون که با شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه شروع به حرکت می کند، به دنبال کامیون حرکت می کند. کمترین فاصله موتورسوار از کامیون چند متر است؟
1)صفر 2)20 3)40 4) 100 دو اتومبیل در یک جاده مستقیم در خلاف جهت هم حرکت می کنند. اتومبیل اول با سرعت ثابت 10 متر بر ثانیه حرکت می کند. و اتومبیل دوم با شتاب ثابت 0/25 حرکت می کند. سرعت اتومبیل دوم در لحظه عبور از کنار اتومبیل اول 5 متر بر ثانیه بوده است. چند ثانیه پس از عبور اتومبیل ها از کنار یکدیگر فاصله آنها به 350 متر می رسد؟
از یک نقطه مشخص در جاده ای مستقیم اتومبیل A با شتاب 1 شروع به حرکت می کند. 5 ثانیه بعد اتومبیل B با شتاب 2/25 از همان نقطه و در همان جهت شروع به حرکت می کند. در چه فاصله ای از آن نقطه اتومبیل B به اتومبیل A می رسد؟
زمان توقف:مسافت ایست
یک اتومبیل با سرعت 72 کیلومتر بر ساعت در جاده ای مستقیم حرکت می کند. در یک لحظه مشخص راننده مانعی را در جاده می بیند و تصمیم به ترمز می گیرد. اگر اتومبیل طی مسافت 30 متر پس از لحظه ای مشاهده مانع متوقف شود و شتاب ترمز اتومبیل 8- متر بر مجذورثانیه باشد، زمان بروز واکنش از سوی راننده را حساب کنید.
دو قطار در یک ریل با سرعت های ثابت 72 و 81 کیلومتر بر ساعت به طرف هم حرکت می کنند. وقتی فاصله قطارها d است با شتاب های 1-و 9/8- متر بر مجذور ثانیه ترمز می گیرند. با چه شرطی قطارها به هم برخورد نمی کنند؟
جابه جایی در ثانیه n ام متحرکی با شتاب ثابت در امتداد مسیری مستقیم حرکت می کند. جابه جایی های این متحرک در ثانیه های پنجم و نهم حرکت به ترتیب 12 و 20 متر است. سرعت اولیه و شتاب حرکت را بدست آورید.
پایان...